hongkongfp com 2018 01 08 hk120 bn hong kong zhuhai macau bridge open may june state media by e-sim.net